Department of Chinese Culture and Communication

:::
Jian-Yi Liu
Name Jian-Yi Liu
Job Title Assistant Professor
Email g87202000@yahoo.com.tw